Cirkel-intresse?


Vad du bör veta för medverkan i en studiecirkel, anordnad av Got a Mac och Sensus.
Got a Mac - en ideell förening

Yttre ramar för Got a Macs verksamhet är föreningens stadgar. Föreningen är ideell och bygger på medlemmarnas solidaritet. Styrelsen tillsätts av medlemmarna som  arbetar ideellt - inga arvoden eller förmåner förekommer inom föreningen. Årsavgiften är avsedd för löpande utgifter - öppen redovisning sker.


Hur tillgodoses medlemmarnas intressen

Medlemmarnas samlade intressen kan kanaliseras genom styrelsen. Exempel är e-postlistan och webbsidan, som utgör medlemsservice för GaM-specifik kommunikation, information, debatt, anslag mm mellan medlemmar. Här har alla medlemmar möjligheter att finna lösningar på uppkomna problem, att utveckla egna ämnen för intresseutbyte och gemensamma projekt - t ex tekniskt om hur man bygger en dator eller 3D-skrivare, eller hur man använder sina Apple-prylar för att koppla sin hembio, hur man styr sin drönare med iPad, iPhone mm, hur man gör en film, en utställning, en bok. 

Eller att som nybörjare dela grundkunskaper för att komma igång med sin Mac, iPad, iPhone. Eller hur man arbetar med olika program för att skriva mail, för att rita med CAD, göra kalkyler, författa en bok, göra presentationer som föreläsare, arbeta med bild och foto …. tusentals ämnen kan nämnas.


Hur initierar jag mina frågor, intressen?

Kunskapsutväxling, information, tips och problemlösningar av mindre omfattning kan oftast lösas via epost-listan eller via webbsidan i kontakter med medlemmarna. Det är då värdefullt att alla medlemmar delges frågor och svar - innebärande snabb kunskapsspridning i föreningen.

För större eller mer specialiserade projekt/ämnen kan vara bra att likasinnade - på ett planerat sätt - träffas med sina projekt, datorer, program, bilder, kanske med hjälp av projektor eller annan utrustning som kan krävas. Got a Mac är till för att ge stöd. Studiecirklar har visat sig fungera utmärkt och utöver nyttan även ge gemytlig samvaro och vänner för livet.


Intresse-gemenskap genom cirkelstart. Kostnader.

För cirkelstart samlas de ämnesintresserade deltagarna i varje ämne till ett startmöte, utser sin ledare, skräddarsyr sin gemensamma cirkelverksamhet i en Arbetsplan, som man lojalt förbinder sig samarbeta efter. Därefter drivs cirkeln enligt Arbetsplanen - utan inblandning av föreningen. Sker detta enligt Folkbildningsrådets anvisningar för statsbidrag medger vårt avtal med Studieförbundet Sensus att GaMs cirklar tills vidare erbjuds kostnadsfri tillgång till Sensus lokaler och utrustning.


Got a Mac har samordningsstöd för cirklarna.

För att tillgodose medlemmarnas cirkelverksamhet hos Sensus förutsätts en samlad GaM-redovisning av alla cirklarnas ämnen, tider, lokaler - företrädesvis i början av varje termin - och gällande för hela terminen. Detta kan ske genom en av GaM tillsatt cirkel-samordnare-tjänst, som står till cirklarnas förfogande. Samordnaren kan vid behov medla mellan GaM och Sensus, om och när alla cirklarnas önskemål/uppgifter föreligger vid varje termins början. Cirkelsamordnaren meddelar sedan cirklarna vilka uppgifter och tider som gäller och tillhandahåller anvisningar för cirkelledaren samt biträder gärna vid varje termins startmöte.


Got a Mac har ingen egen kursverksamhet.

Got a Mac är inte en skola eller institution med tusentals ämnen på sin agenda. Däremot är vi kopplade till Studieförbundet Sensus, som tillhanda håller kursverksamhet med lärarledd undervisning.

Cirklarnas ämnesval är inte GaMs utval - det beslutas helt av cirkelintressenterna och kan alltså vara unikt och nytt för varje termin. För varje termin skall cirklarna upprätta en ny aktuell arbetsplan.


Läs mer om att starta en cirkel.    Läs mer om cirkelstart  
Om Cirklar

Lightroom-cirkel under pågående aktivitet.   Foto. Björn Röhsman

Got a Mac i samarbete med